گواهینامه ها تمام

image

بررسی و اعمال تمام

image

ISO 9001 2008

logo logo

فهرست همکاران

№ص / ص

نام کسب و کار

سایت اینترنتی

1

Предприятие «Шунк Материалы»

http://www.schunk-group.ru/  

2

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

http://www.eurocement.ru/

3

ООО «Кнауф Сервис»

http://www.knauf.ru/

4

Навоийского горно-металлургического комбинат

http://www.ngmk.uz/

5

ООО "Самаркандский Автомобильный Завод

http://www.samavto.uz/

6

Унитарное предприятие «O'ZTEMIRYO'LMASHTA'MIR»

http://tash-trz.com/

7

ОАJ «O’ZBEKKO’MIR» «Tog’-transporti  uskunalarini sozlash» UK

http://tash-trz.com/

8

ОАО «УЗБЕКУГОЛЬ»

http://www.uzbekcoal.uz/

9

АК «Uzavtosanoat»

http://www.uzavtosanoat.uz/

10

ОАО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат"

http://www.agmk.uz

11

ОАО "НАВОИАЗОТ"

http://www.navoiazot.uz

12

ОАО "Ахангаранцемент"

http://www.evrocement.ru

13

ОАО "